aa

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ

kafedrasının dosenti Məmmədova Firuzə Nurəddin qızının

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki əsərlərinin

SİYAHISI

( ELMİ MƏQALƏLƏRİ )

 

 

İşin adı

 

 

İşin növü

 

Çap olunduğu mətbuat

 

İşin həcmi

Nəsimi tədqiq olunur Məqalə,

1970-ci ildə yazılıb

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B. 2004 4 s.
Y.V.Çəmənzəminlinin “Qan içində” romanının dil və üslub xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair Məqalə V.İ.Lenin adına APİ-nin “Elmi əsərlər”i, 1975, №3 12 s.
Yazıçı və xalq hikməti

 

Məqalə “Ulduz” jurnalı, 1977, №3 12 s.
Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında feli frazeoloji birləşmələrin bəzi xüsusiyyətləri Məqalə S.M.Kirov ad. ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1977, № 2 12 s.
Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında bəzi sənətkarlıq məsələlərinə dair Məqalə “Gənc müəllim” qəzeti, 24.III.1978 8 s.
Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında qədim sözlər Məqalə S.M.Kirov ad. ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1978, № 6 12 s.

1

2

3

4

5

7. İlk addım – ilk uğur Məqalə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1980, 10 mart 6 s.
8. Başlanğıc Məqalə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 15 avqust, 1983 6 s.
9. Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanında əmək tərbiyəsi Məqalə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 23.VIII.85 12 s.
10. Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyönümü məsələləri Məqalə “Əmək və politexnik təhsil” jurnalı, 1985, №4 12 s.
11. Dəryadan bir ovuc

 

Məqalə “Azərbaycan” jurnalı, 1985, № 10 8 s.
12. Bədii dilin estetik mənbələri

 

Məqalə “Ulduz” jurnalı, 1986, №1 12 s.
13. İnsan narahatlığı Məqalə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 8.VIII.86 12 s.
14. Peşə, sənət yollarında Məqalə “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 15.VIII.86 6 s.
15. Ciddi müşahidələrin effekti (Azərbaycan ədəbi dili tarixinin tədqiqində yeni səhifə) Məqalə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 1986, 31 dekabr 12 s.
16. Bu günün və gələcəyin şairi

 

Məqalə “Azərbaycan” jurnalı, 1986, № 10 8 s.

1

2

3

4

5

17. Azərbaycan dili dərslərində peşəyönümü

 

Məqalə “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 3.II.88 8 s.
18. Karvan yoldadır hələ

 

Məqalə “Azərbaycan” jurnalı, 1989, № 3 12 s.
19. Onomastik vahidlərin bədii-estetik funksiyası

 

Məqalə “Ulduz” jurnalı, 1989, № 2 12 s.
20. Orta məktəblərdə bəzi fənlərin tədrisində peşəyönümü məsələləri Məqalə “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1990,   № 1 12 s.
21. Illərin dolaylarında

 

Məqalə “Azərbaycan” jurnalı, 1991, №2 12 s.
22. Məlamət yolunun 40-cı otağı

 

Məqalə “Ədəbiyyat” qəzeti, 15 aprel, 1992 12 s.
23. Türkcənin poeziya bayramı

 

Məqalə “Oğuz eli” qəzeti, 15.VIII.92 8 s.
24. Şer şöləni

 

Məqalə “Ziya” qəzeti, sentyabr, 1992 8 s.
25. Bir ürəyin şer istəyi

 

Məqalə “Dünya” qəzeti, 1993, IX 6 s.
26. Səfərlər, görüşlər, təəssüratlar

 

Məqalə “Odlar yurdu” qəzeti, 5.II.1993 12 s.

1

2

3

4

5

27. Poetik nitqdə vokativlərin bədii-üslubi imkanları Məqalə N.Tusi ad. ADPU-nun əsərləri, II.6.1994 12 s.
28. Rəhbər və xalq (Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bəzi məqamları) I  məqalə II buraxılış “Səs” qəzeti, 1995, 5 aprel 6 s.
29. Rəhbər və xalq

 

II məqalə “Səs” qəzeti, 1995, 7 may 7 s.
30. Rəhbər və xalq

 

III məqalə “Səs” qəzeti, 1995, 10 iyun 6 s.
31. Rəhbər və xalq

 

IV məqalə “Səs” qəzeti, 1995, 28 iyun 8 s.
32. Niyə belə amansız olmuşuq

 

Məqalə “Səs” qəzeti, 1995, 1 noyabr 8 s.
33. Alim – təşkilatçı Məqalə “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 1995, 25 oktyabr 10 s.
34. Yazıçılar Birliyi yaradıcı adamların müqəddəs iqamətgahı olmalıdır Məqalə “Xalq” qəzeti, 29 noyabr 1997 5 s.
35. Dünyanın bərabərlik meredianı

 

Məqalə “Arzu” jurnalı, 1998, № 3 12 s.
36. Allahlar tərəfindən sevilənlər tez ölür

 

Məqalə “Azərbaycan” jurnalı, 1998, № 2 6 s.
37. Ədəbi dil tariximizin ardıcıl tədqiqatçısı barəsində söz Məqalə Q.Kazımov. “Dilimiz, tariximiz” kitabı, B.1998 5 s.
38. Afad Qurbanov və xüsusi ad nəzəriyyəsi

 

Məqalə “Afad Qurbanov-70”kitabı, B. 1999 12 s.
39. Arif Abdullazadə poeziyası Məqalə “Arif Abdullazadə-60”xüsusi buraxılış, sentyabr 1999 8 s.

1

2

3

4

5

40. Şair ömrü Məqalə “Qabil” xüsusi buraxılış, 2000.

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.2004

3 s.
41. Şairin işıq ömrü Məqalə Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.2004 4 s.
42. Rəsul Rza sözünün işığında Məqalə “Ədəbiyyat” qəzeti, 3.VII.2000

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,  III c. B.2004

8 s.
43. Simvol və bədii dil Məqalə Filologiya məsələlərinə dair toplu, 2001, № 5 12 s.
44. Müasir Azərbaycan dilində mərasim leksikası Məqalə Filologiya məsələlərinə dair toplu, 2001, № 6 12 s.
45. Daha bir 90 il keçəcək

 

Məqalə ADPU-nun xəbərləri, 2001, № 1 8 s.
46. Poeziyamızın Fikrət Qoca mücrüsü

 

Məqalə 525-ci qəzet, II.05.2004 12 s.
47. Milli poeziyamızın qadın başlanğıcı Məqalə “Yazıçı qadınlar” jurnalı, 2007, №2; F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,   V cild, “Nurlan”, 2009 s. 3-10;

s. 340-348

48. Anarın “Ağ lıman” əsərində tekstoloji anlamlar (Poetik sintaksis) Məqalə F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,   V cild, “Nurlan”, 2009 s. 349-373
49. Y.V.Çəmənzəminli – daim gündəmdə olan yazıçı Məqalə F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,   V cild, “Nurlan”, 2009 s. 374-391

 

1

2

3

4

5

50. Anar – şəxsiyyət və yaradıcılıq ucalığı Məqalə 525-ci qəzet, 25.II.2008

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,  III c. B.2004

8 s.
51. Vaqif Yusifli ömrünə təbrik buketi Məqalə 525-ci qəzet, 20.VIII.2008

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,  III c. B.2004

6 s.
52. Qapalı semantika Məqalə F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”,   V cild, “Nurlan”, 2009 s. 401-410
53. Şairin sözü – tənqidin gözü

 

Məqalə “Ulduz” jurnalı, Bakı, 2009, № 8 s. 26-32

 

Müəllif:

Siyahı düzdür:

ADPU-nun Elmi Şurasının Elmi katibi:                                                                  dos. L.X.Həsənova

 

 

 

ELMİ VƏ TƏDRİS-METODİKİ ƏSƏRLƏRİ

 

 

 

İşin adı

 

 

İşin növü

 

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1.

Tezis

Poetik nitqdə onomastik vahidlərin bədii-estetik funksiyası

Tezis II Onomastik konfransın materialları (tezislər)

V.İ.Lenin adına APİ, 1988

2 s.
2.

Metodik tövsiyə

Ana dilinin (Azərbaycan dilinin) tədrisi prosesində ibtidai sinif şagirdlərinin peşə təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi

Metodik tövsiyə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi proqram metodika idarəsinin rəyi ilə: Maarif nəşriyyatı. Bakı 1988 31 s.
3.

Dərs vəsaiti

Bədii dilin estetik mənbələri

Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 12.03.97, № 149. Bakı 1997 81 s.
4.

Monoqrafiyalar

Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarının (“Qızlar bulağı” və “Qan içində”) dil və üslub xüsusiyyətləri

Monoqrafiya Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004 148 s.
5. Bədii dilin estetik mənbələri Monoqrafiya Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004 113 s.
6. Azərbaycanın Şimal-Şərq bölgəsinin etno-linqvistik vahidləri Monoqrafiya Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004 123 s.
7. Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri Monoqrafiya ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı — 2005 166 s.
8.

Proqram

Azərbaycan dilinin linqvistik poetikası və mətnin təhlili

Proqram ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı — 2005 16 s.


ÇAP OLUNMUŞ BƏDİİ ƏSƏRLƏRİ

 

 

İşin adı

 

 

İşin növü

 

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1. Gümüşü damla Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1972 48 səhifə
2. Yoluma bahar düşüb Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1978 54 səhifə
3. Sənin ömrün Kitab “Yazıçı” nəşriyyatı, B. 1982 60 səhifə
4. Yetkinlik Kitab “Yazıçı” nəşriyyatı, B. 1989 127 səhifə
5. Bir qarış ucalıq Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1995 167 səhifə
6. Məni mənlə bölən dünya Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1999 266 səhifə
7. Seçilmiş əsərləri, I cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2002 432 səhifə
8. Seçilmiş əsərləri, II cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2002 446 səhifə
9. Seçilçiş əsərləri, III cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2004 550 səhifə
10. Ömrün axarı Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 2005 320 səhifə
11. Dilək yaxasına dönnəm yenidən Kitab “Vektor” nəşriyyatı, B. 2006 256 səhifə
12. Seçilmiş əsərləri, IV cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2008 430 səhifə
13. Seçilmiş əsərləri, V cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2009 412 səhifə
14. Aşacağam zaman adlı sədləri Kitab “Elm” nəşriyyatı, B. 2010 159 səhifə

 

BƏDİİ TƏRCÜMƏLƏRİ

 

 

İşin adı

 

 

İşin növü

 

Çap olunduğu mətbuat

 

İşin həcmi

 

1.

Tərcümələri

M.Qorki. Bir somavar var idi

 

Kitab

 

“Gənclik” nəşriyyatı, B. 1987

 

52 səhifə

2. Afrika nağılları

 

Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 372 səhifə
3. Gerşonzen. Al günün altında

 

Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1990 60 səhifə
4. Özbək uşaq hekayələri “Dost əlini uzatsa” kitabından “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1991 30 səhifə
5. G.Kublitski. Bütün yer kürəsi, I hissə

 

Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1997 248 səhifə
6. G.Kublitski. Bütün yer kürəsi, II hissə

 

Kitab ADPU-nun nəşriyyatı, B. 2007 226 səhifə
7. Rus, özbək, tacik, türk dillərindən tərcümələr Şeirlər Dövrü mətbuatda, daha çox “Oğuz eli” qəzetində, 1990-2000 25 şeir

 

Müəllif:

Siyahı düzdür:

ADPU-nun Elmi Şurasının Elmi katibi:                                                                  dos. L.X.Həsənova