Həsrət çiçəkləyir

 

Tanınmış şairə-yazar, filoloq alimin müxtəlif mətbuat
orqanlarında işıq üzü görmüş son poetik nümunələrdən
ibarət yeni elektron rəqəmsal kitabı.

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual

Sin illərin poetik — lirik fikirləri
(Ən yeni şeirlər – qəzəllər)
Elektron kitab
YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 53 (2011)
Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:
Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq
YYSQ — Milli Virtual Kitabxana
Bakı — 2011

yüklə