Sirr məqamı…

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

Firuzə Məmmədli

Son illərin poetik-fəlsəfi fikirləri

(Ən yeni şeirlər)

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 46 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana
Bakı — 2011

yüklə