Azərbaycan dilində linqivistik ekvivalentlər

Redaktor: B.Ə. Xəlilov

filologiya elmləri doktoru, professor

Rəyçilər: M. İsmayılova
filologiya elmləri doktoru, professor

K. Səmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Firuzə Məmmədli. Azərbaycan dilində inqivistik ekvivslentlər. (Dərs vəsaiti).

ADPU nəşriyyat. Bskı-2012.
44 səhifə

yüklə