Biblioqrafiya

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ kafedrasının dosenti Firuzə Məmmədli — Məmmədova Firuzə Nurəddin qızının dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki əsərlərinin SİYAHISI 

ELMİ MƏQALƏLƏRİ

1. Azərbaycan ədəbi dili. (190-2010-cu illər). Bakı, 2012, 46 səh.

2. Azərbaycan dilində linqvistik ekvivalentlər. Bakı, 2012, 45 səh.

3. «Seçilmiş əsərləri», VI cild, «Nurlan», 2012, 417 səh.

4. «Seçilmiş əsərləri», VII cild, «Nurlan», 2013, 412 səh.

5. Milli varlığımızı qoruyanlar. (məqalə). «Yeni Azərbaycan» qəzeti. 2013, 4 may, 7 səh.

İşin adı

İşin növü

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1. Nəsimi tədqiq olunur Məqalə,

1970-ci ildə yazılıbF.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B. 20044 s.2.Y.V.Çəmənzəminlinin “Qan içində” romanının dil və üslub xüsusiyyətlərinin tədrisinə dairMəqaləV.İ.Lenin adına APİ-nin “Elmi əsərlər”i, 1975, №312 s.3.Yazıçı və xalq hikmətiMəqalə“Ulduz” jurnalı, 1977, №312 s.4.Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında feli frazeoloji birləşmələrin bəzi xüsusiyyətləriMəqaləS.M.Kirov ad. ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1977, № 212 s.5.Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında bəzi sənətkarlıq məsələlərinə dairMəqalə“Gənc müəllim” qəzeti, 24.III.19788 s.6.Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarında qədim sözlərMəqaləS.M.Kirov ad. ADU-nun “Elmi əsərlər”i, 1978, № 612 s.7.İlk addım – ilk uğurMəqalə“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1980, 10 mart6 s.8.BaşlanğıcMəqalə“Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 15 avqust, 19836 s.9.Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanında əmək tərbiyəsiMəqalə“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 23.VIII.8512 s.10.Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyönümü məsələləriMəqalə“Əmək və politexnik təhsil” jurnalı, 1985, №412 s.11.Dəryadan bir ovucMəqalə“Azərbaycan” jurnalı, 1985, № 108 s.12.Bədii dilin estetik mənbələriMəqalə“Ulduz” jurnalı, 1986, №112 s.13.İnsan narahatlığıMəqalə“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 8.VIII.8612 s.14.Peşə, sənət yollarındaMəqalə“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 15.VIII.866 s.15.Ciddi müşahidələrin effekti (Azərbaycan ədəbi dili tarixinin tədqiqində yeni səhifə)Məqalə“Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 1986, 31 dekabr12 s.16.Bu günün və gələcəyin şairiMəqalə“Azərbaycan” jurnalı, 1986, № 108 s.17.Azərbaycan dili dərslərində peşəyönümüMəqalə“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 3.II.888 s.18.Karvan yoldadır hələMəqalə“Azərbaycan” jurnalı, 1989, № 312 s.19.Onomastik vahidlərin bədii-estetik funksiyasıMəqalə“Ulduz” jurnalı, 1989, № 212 s.20.Orta məktəblərdə bəzi fənlərin tədrisində peşəyönümü məsələləriMəqalə“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1990, № 112 s.21.Illərin dolaylarındaMəqalə“Azərbaycan” jurnalı, 1991, №212 s.22.Məlamət yolunun 40-cı otağıMəqalə“Ədəbiyyat” qəzeti, 15 aprel, 199212 s.23.Türkcənin poeziya bayramıMəqalə“Oğuz eli” qəzeti, 15.VIII.928 s.24.Şer şöləniMəqalə“Ziya” qəzeti, sentyabr, 19928 s.25.Bir ürəyin şer istəyiMəqalə“Dünya” qəzeti, 1993, IX6 s.26.Səfərlər, görüşlər, təəssüratlarMəqalə“Odlar yurdu” qəzeti, 5.II.199312 s.27.Poetik nitqdə vokativlərin bədii-üslubi imkanlarıMəqaləN.Tusi ad. ADPU-nun əsərləri, II.6.199412 s.28.Rəhbər və xalq (Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bəzi məqamları)I məqaləII buraxılış “Səs” qəzeti, 1995, 5 aprel6 s.29.Rəhbər və xalqII məqalə“Səs” qəzeti, 1995, 7 may7 s.30.Rəhbər və xalqIII məqalə“Səs” qəzeti, 1995, 10 iyun6 s.31.Rəhbər və xalqIV məqalə“Səs” qəzeti, 1995, 28 iyun8 s.32.Niyə belə amansız olmuşuqMəqalə“Səs” qəzeti, 1995, 1 noyabr8 s.33.Alim – təşkilatçıMəqalə“Yeni Azərbaycan” qəzeti, 1995, 25 oktyabr10 s.34.Yazıçılar Birliyi yaradıcı adamların müqəddəs iqamətgahı olmalıdırMəqalə“Xalq” qəzeti, 29 noyabr 19975 s.35.Dünyanın bərabərlik meredianıMəqalə“Arzu” jurnalı, 1998, № 312 s.36.Allahlar tərəfindən sevilənlər tez ölürMəqalə“Azərbaycan” jurnalı, 1998, № 26 s.37.Ədəbi dil tariximizin ardıcıl tədqiqatçısı barəsində sözMəqaləQ.Kazımov. “Dilimiz, tariximiz” kitabı, B.19985 s.38.Afad Qurbanov və xüsusi ad nəzəriyyəsiMəqalə“Afad Qurbanov-70” kitabı, B. 199912 s.39.Arif Abdullazadə poeziyasıMəqalə“Arif Abdullazadə-60” xüsusi buraxılış, sentyabr 19998 s.40.Şair ömrüMəqalə“Qabil” xüsusi buraxılış, 2000.

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.20043 s.41.Şairin işıq ömrüMəqaləFiruzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.20044 s.42.Rəsul Rza sözünün işığındaMəqalə“Ədəbiyyat” qəzeti, 3.VII.2000

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.20048 s.43.Simvol və bədii dilMəqaləFilologiya məsələlərinə dair toplu, 2001, № 512 s.44.Müasir Azərbaycan dilində mərasim leksikasıMəqaləFilologiya məsələlərinə dair toplu, 2001, № 612 s.45.Daha bir 90 il keçəcəkMəqaləADPU-nun xəbərləri, 2001, № 18 s.46.Poeziyamızın Fikrət Qoca mücrüsüMəqalə525-ci qəzet, II.05.200412 s.47.Milli poeziyamızın qadın başlanğıcıMəqalə“Yazıçı qadınlar” jurnalı, 2007, №2; F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, V cild, “Nurlan”, 2009s. 3-10;

s. 340-34848.Anarın “Ağ lıman” əsərində tekstoloji anlamlar (Poetik sintaksis)MəqaləF.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, V cild, “Nurlan”, 2009s. 349-37349.Y.V.Çəmənzəminli – daim gündəmdə olan yazıçıMəqaləF.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, V cild, “Nurlan”, 2009s. 374-39150.Anar – şəxsiyyət və yaradıcılıq ucalığıMəqalə525-ci qəzet, 25.II.2008

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.20048 s.51.Vaqif Yusifli ömrünə təbrik buketiMəqalə525-ci qəzet, 20.VIII.2008

F.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III c. B.20046 s.52.Qapalı semantikaMəqaləF.Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, V cild, “Nurlan”, 2009s. 401-41053.Şairin sözü – tənqidin gözüMəqalə“Ulduz” jurnalı, Bakı, 2009, № 8s. 26-32

ELMİ VƏ TƏDRİS-METODİKİ ƏSƏRLƏRİ

İşin adı

İşin növü

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1.

Tezis

Poetik nitqdə onomastik vahidlərin bədii-estetik funksiyası

TezisII Onomastik konfransın materialları (tezislər)

V.İ.Lenin adına APİ, 19882 s.2.

Metodik tövsiyə

Ana dilinin (Azərbaycan dilinin) tədrisi prosesində ibtidai sinif şagirdlərinin peşə təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi

 

 

Metodik tövsiyəAzərbaycan SSR Maarif Nazirliyi proqram metodika idarəsinin rəyi ilə: Maarif nəşriyyatı. Bakı 198831 s.3.

Dərs vəsaiti

Bədii dilin estetik mənbələri

 

 

Dərs vəsaitiAzərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 12.03.97, № 149. Bakı 199781 s.4.

Monoqrafiyalar

Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarının (“Qızlar bulağı” və “Qan içində”) dil və üslub xüsusiyyətləri

 

 

MonoqrafiyaFiruzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004148 s.5.Bədii dilin estetik mənbələriMonoqrafiyaFiruzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004113 s.6.Azərbaycanın Şimal-Şərq bölgəsinin etno-linqvistik vahidləriMonoqrafiyaFiruzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”, III cild, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı 2004123 s.7.Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləriMonoqrafiyaADPU-nun nəşriyyatı, Bakı — 2005166 s.8.

Proqram

Azərbaycan dilinin linqvistik poetikası və mətnin təhlili

 

 

Proqram

ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı — 200516 s.

ÇAP OLUNMUŞ BƏDİİ ƏSƏRLƏRİ

İşin adı

İşin növü

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1. Gümüşü damla Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1972 48 səhifə
2. Yoluma bahar düşüb Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1978 54 səhifə
3. Sənin ömrün Kitab “Yazıçı” nəşriyyatı, B. 1982 60 səhifə
4. Yetkinlik Kitab “Yazıçı” nəşriyyatı, B. 1989 127 səhifə
5. Bir qarış ucalıq Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1995 167 səhifə
6. Məni mənlə bölən dünya Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1999 266 səhifə
7. Seçilmiş əsərləri, I cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2002 432 səhifə
8. Seçilmiş əsərləri, II cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2002 446 səhifə
9. Seçilçiş əsərləri, III cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2004 550 səhifə
10. Ömrün axarı Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 2005 320 səhifə
11. Dilək yaxasına dönnəm yenidən Kitab “Vektor” nəşriyyatı, B. 2006 256 səhifə
12. Seçilmiş əsərləri, IV cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2008 430 səhifə
13. Seçilmiş əsərləri, V cild Kitab “Nurlan” nəşriyyatı, B. 2009 412 səhifə
14.

 

15

 

16.Aşacağam zaman adlı sədləri

 

“Dərd üzünü gizləyir”

 

“İki damla dəniz”

Kitab

 

Kitab

 

Kitab“Elm” nəşriyyatı, B. 2010

 

“Adiloğlu” nəşriyyatı, B. 2011

 

“Adiloğlu” nəşriyyatı, B. 2011159 səhifə

 

160 səhifə

 

184 səhifə

BƏDİİ TƏRCÜMƏLƏRİ

İşin adı

İşin növü

Çap olunduğu mətbuat

İşin həcmi

1.

Tərcümələri

M.Qorki. Bir somavar var idi

Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1987 52 səhifə
2. Afrika nağılları Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 372 səhifə
3. Gerşonzen. Al günün altında Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1990 60 səhifə
4. Özbək uşaq hekayələri “Dost əlini uzatsa” kitabından “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1991 30 səhifə
5. G.Kublitski. Bütün yer kürəsi, I hissə Kitab “Gənclik” nəşriyyatı, B. 1997 248 səhifə
6. G.Kublitski. Bütün yer kürəsi, II hissə Kitab ADPU-nun nəşriyyatı, B. 2007 226 səhifə
7. Rus, özbək, tacik, türk dillərindən tərcümələr Şeirlər Dövrü mətbuatda, daha çox “Oğuz eli” qəzetində, 1990-2000 25 şeir

ADPU-nun Elmi Şurasının Elmi katibi: dos. L.X.Həsənova